Vedtægter for Skærbæk-Løbet´s venner


§ 1 Navn
Foreningens navn er Skærbæk- Løbet´s venner.

§ 2 Formål
Foreningen har til formået at arrangerer Skærbæk løbet og der igennem at fremme folks sundhed og velvære.

§ 3 Bestyrelse
Foreningens arbejde forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer har hver for sig fuldmagt til at udskrive checks fra foreningens konto.

§ 4 Medlemmer
Foreningen har ingen medlemmer.

§ 5 Kontingent
Der betales ingen kontingent, idet der ikke er nogen medlemmer.

§ 6 Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab.
Regnskabsåret går fra 1.1 til 31.12

§ 7 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse for lovligt indgåede aftaler.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på dagen senest 2 mdr. efter Skærbæk løbet har været afholdt og indkaldes med angivelse af dagsorden i en lokal avis med mindst 14 dages varsel.

Til generalforsamlingen har alle adgang. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af de fremmødte.
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Forslag til forelæggelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

§ 9 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, og kun såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
Opløses foreningen træffer generalforsamling beslutning om hvilken almenvelgørende organisation/forening der skal have den resterende formue.

Således vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 3. april 2008.
Peter Hansen
Dirigent