Vedtægter for Skærbæk-Løbet


§ 1 Navn
Foreningen er underlagt Skærbæk Idrætsforening.

§ 2 Formål
Foreningen har til formået at arrangerer Skærbæk-løbet og der igennem at fremme folks sundhed og velvære.

§ 3 Bestyrelse
Foreningens arbejde forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af samme bestyrelse som Skærbæk Idrætsforening.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer har hver for sig fuldmagt til at udskrive checks fra foreningens konto.

§ 4 Medlemmer
Foreningen har ingen medlemmer.

§ 5 Kontingent
Der betales ingen kontingent, idet der ikke er nogen medlemmer.

§ 6 Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab.
Regnskabsåret går fra 1.1 til 31.12

§ 7 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse for lovligt indgåede aftaler.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indkaldes med angivelse af dagsorden på vores egen facebook side med mindst 14 dages varsel.

Til generalforsamlingen har alle adgang. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af de fremmødte.
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Forslag til forelæggelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

§ 9 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, og kun såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
Opløses foreningen træffer generalforsamling beslutning om hvilken almenvelgørende organisation/forening der skal have den resterende formue.

Således vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 3. april 2008.
Ændret på generalforsamling 5. marts 2018

Peter Hansen
Dirigent